tel: +48 (58)681-51-92
tel.kom: +48 782 955 328
e-mail: kontakt@da-bruk.pl
e-mail: zapytania@da-bruk.plP.P.H.U. "Da-Bruk"
Drążkowska Helena
83-305 Pomieczyno,
ul. Słupia 2
NIP: 589-130-95-39

Warunki gwarancji

Warunki sprzedaży » Warunki gwarancji

Producent firma "Da-Bruk", z siedzibą w Pomieczynie przy ul. Słupia 2, zwana dalej Gwarantem, udziela 3 letniej gwarancji na swoje Produkty.

Okres gwarancji liczony jest od daty produkcji i dotyczy Produktów zakupionych od 1 Marca 2013. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

1. Definicje

1.1. Gwarant – "Da-Bruk"

1.2. Uprawniony – podmiot, który zakupił w/w wyroby Gwaranta, posiadający kompletną dokumentację gwarancyjną.

1.3. Produkt – w/w wyroby wyprodukowane przez firmę "Da-Bruk", na które udzielana
jest gwarancja.

2. Warunki gwarancji

2.1. Gwarancja jest ważna jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich
prac związanych z ich montażem przebiegło zgodnie ze sztuką brukarską.

2.3. Warunki gwarancji Gwarant udostępniania na stronie internetowej

oraz katalogu.

2.4. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Uprawniony wiedział
o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy.

2.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanym Produkcie.

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta

3.1. W przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona:
- wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad,
- obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu,
- zwrotu ceny za wadliwy Produkt.

3.2. Produkty po dokonaniu wymiany stają się własnością Gwaranta.

3.3. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, że gwarancja biegnie na nowo.

3.4. Gwarant zapewnia, iż w/w Produkty są zgodne z polskimi i europejskimi normami właściwymi
dla tego typu wyrobów. 

4. Tryb rozpatrywania reklamacji

4.1. Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres

e-mail: biuro@da-bruk.pl Gwaranta o reklamacji wraz z podaniem następujących informacji:

4.2. Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów:

- wszystkich etykiet z reklamowanych palet,
- kopii dokumentu zakupu,
- jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.

4.3. Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 7-go dnia od daty wykrycia wady Produktu.

4.4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego zabudowywania Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszą jego zabudową. W przypadku zabudowania Produktu
z wcześniej stwierdzonymi przez Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

4.5. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami.

4.6. Uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu oraz miejsca jego zabudowy(montażu), a reklamowany Produkt nie może być zastawiony
w sposób uniemożliwiający dokonania oględzin.

4.7. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 30 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem punktu 4.8.

4.8. Jeżeli po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych Produktu, podłoża na którym został on zabudowany lub dla systemu ogrodzeń klasy betonu , który został wykorzystany do jego wypełnienia("zalania"), decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyników badań przez Gwaranta.

4.9.W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin na miejscu ułożenia Produktu, które z powodu panujących warunków atmosferycznych (np. zalegający śnieg, lód itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane powyżej terminy rozpatrzenia reklamacji ulegają wydłużeniu i biegną
od momentu dokonania oględzin.  

5. Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta

5.1 Nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

5.1.1. Wadliwego wykonania lub zaprojektowania podbudowy,

5.1.2. Użycia do zagęszczenia zabudowanej nawierzchni urządzeń bez osłony gumowej.

5.1.3. Niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,

5.1.4. Niewłaściwego doboru Produktu do rodzaju i wielkości obciążeń,

5.1.5. Niewłaściwego użytkowania – niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu,

5.1.6. Niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,

5.1.7. Uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne) powłoki wywołanego przez działanie Uprawnionego
lub osób trzecich.

5.1.8. Zabudowy/montażu Produktu przed upływem 28 dni od daty produkcji.

5.2. Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:

5.2.1. Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów,

5.2.2. Ubytki w wierzchniej warstwie Produktu, będące następstwem eksploatacji,

5.2.3. Wykwity wapniowe w postaci białego nalotu,

5.2.4. Odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw,

5.2.5. Wypływki technologicznych i tzw. "włoskowate pęknięcia" powstałe w wyniku naturalnego skurczu betonu,

5.2.6. Wad powstałych poprzez użycie nieelastycznych fug i spoin,

5.3. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych.

5.4. Nie przedłożenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz załączników wskazanych w punkcie 4.2.

5.5. Uniemożliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego oględzin reklamowanego Produktu
lub miejsca jego zabudowy.

5.6. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonywały zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.

 6. Ustalenia końcowe

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, uregulowanych w ustawie
z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1146 z późn. zm.) – dotyczy Uprawnionych będących osobami fizycznymi.

Pomieczyno, 01.03.2013